Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ – 皇越七士姬

The Seven Exemplary Women of Imperial Vietnam “Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ” (皇越七士姬) là một tập hợp, theo cá nhân tác giả, về 7 người phụ nữ có thể xem là tài sắc và tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam, khoảng từ thời Ngô đến hết thời Hậu Lê. Xuất thân của họ thường không đặc biệt rõ ràng và nhiều giai thoại, … Continue reading Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ – 皇越七士姬